mu88 casino

Thông tin nhà đầu tư

CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI LIẸU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

TCT Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến Cổ đông thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.
Xem thêm

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ CỔ PHIẾU QUỸ KỲ QUÝ 4 NĂM 2023

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP thông báo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ kỳ quý 4 năm 2023.

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT HĐQT TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VÀ THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin Nghi quyết HĐQT thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản. 
Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC NHẬN QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin về việc nhận Quyết định số 1815/QĐ-XPHC ngày 27/10/2023 của Cục thuế Doanh nghiệp lớn.
Xem thêm
fun88 wtf qh88 m88 cá cược trực tuyến fb88hi 12bet the thao